top of page
Privacy & Cookiebeleid: Investeringen
GDPR (1640 x 750 px).png

GDPR & Privacy

FABU Kredieten BV zet zich maximaal in om GDRP Compliant te zijn, uw privacy te beschermen.

FABU Kredieten BV verwerkt uw gegevens met uw toestemming om onder andere volgende handelingen te kunnen stellen in uw belang:

- Om een analyse, studie, marktonderzoek in ruime zin te kunnen verrichten waarbij uw belang voorop staat

- Om een contract te kunnen uitvoeren 

- Om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen 

- In het kader van vitaal belang 

- In het kader van het vervullen van een algemeen belang 

- Voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

- Uitrollen van op maat gemaakte diensten

- Marketing en communicatie over veranderingen op de markt, ontwikkelingen, producten, diensten, promoties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen de FABU Groep

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties, regelgevende instanaties,...

- Uw gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders (vertrouwde) om de bedrijven te runnen zoals cloudservice, e-mail marketing,...

Ook de beveiliging van uw klanteninformatie is een belangrijk punt binnen de groep FABU BV. Transparant communiceren is belangrijk daarom ook deze uitgebreide informatie pagina. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinder waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard,... . Daarnaast moeten we ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen

 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee FABU Kredieten BV u kan identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, e-mail, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot de FABU website. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u contact opneemt, een afspraak maakt, u inschrijft in de nieuwsbrief, uw betrokken bent in een schadedossier waarin u één van de partijen bent, u leverancier bent, u FABU klant of FABU Verzekeringsklant bent geworden, u aangebracht werd door een klant,... We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaart of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details, betalingsgegevens;

- Informatie over uw gebruik van onze website, klantenportaal, en/of App;

- Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.

 

Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten worden beschouwd als "gevoelige" persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gewaarborgd inkomen, overlijdensverzekering,...)

 

Uw rechten

 

Als betrokken heeft u het recht om:

- De bewaarde gegevens op te vragen

- Uw gegevens te laten verwijderen, recht om vergeten te worden

- Uw gegevens te laten wijzigen, corrigeren,...

- Uw gegevens te laten overdragen aan een andere verwerker

- Bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing en commerciële profiling

De informatie die wordt verwerkt van u persoonlijk en/of uw bedrijf kan u raadplegen via het beheerspakket, online module of op eenvoudig verzoek:

t.a.v. FABU Kredieten BV

09/278 12 34

communicatie@fabu.be

Kluizendorpstraat 25 A – 9940 KLUIZEN

De doeleinden zijn simpel. Door het bijhouden en verwerken van uw persoonsgegevens  kan FABU voor u opportuniteiten ontdekken, advies op maat aanleveren, verzekeringscontracten aanleveren in ruime zin, kredieten verhandelen in ruime zin, …

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). FABU kan wel een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen. FABU zal ook specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Data bescherming

 

M.b.t. inkomende data en e-mail is MICROSOFT verantwoordelijk voor het beheer en opslag ervan. MICROSOFT is GDRP Compliant volgens hun website en gegevens.

M.b.t. beveiliging SERVER van FABU Kredieten BV nam FABU de dienstverlening van CRASHPLAN onder de arm. CRASHPLAN is eveneens GDPR Compliant volgens hun website en gegevens.

M.b.t. beheer van uw verzekeringscontracten, privacygegevens,… werkt FABU Kredieten BV samen met BROKERCLOUD. BROKERCLOUD is eveneens GDPR Compliant volgens hun website en gegevens.

M.t.b. beheer van uw gegevens op maatschappij niveau, hetzij kredietmaatschappijen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen,... is ieder van deze betrokken instantie zelf in verantwoordelijk en in regel met de GDPR wetgeving. Iedere maatschappij hecht veel belang aan uw persoonsgegevens, de bewaring en verwerking.

Privacy

FABU Kredieten BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de informatie op deze website voor het grootste deel beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat er persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden en niet doorgegeven worden aan derden tenzij de toelating daartoe verkregen werd. Alle gegevens zullen behandeld worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

FABU Kredieten BV kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard via zijn website zoals browser type, besturingssysteem, IP-adres,… . Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Ingevolge de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 heeft eenieder het recht om zijn persoonlijke gegevens op te vragen en te verbeteren. Dit kan op eenvoudig verzoek gericht aan FABU Kredieten BV.

Klachten kunt u steeds doorgeven via de contact pagina. Verder kunt u zich steeds wenden tot diensten van het FSMA / NBB of Lokale Economie.

Gelet op de snelle evolutie van de privacy wetgeving kan dit privacyluik worden aangepast.

KREDIETEN - specifieke algemene regel

Om uw of een kredietaanvraag te kunnen behandelen moet de kredietverlener de bestanden van de centrale voor kredieten aan particulieren en/of ondernemingen bij de nationale Bank van België raadplegen alsook zijn eigen bestanden en eventueel de bestanden van Atradius, kredietverzekeraar,... raadplegen.

Eigendom

Alle teksten, foto’s, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren FABU BV toe.

Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van FABU Kredieten BV de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op een andere manier over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.

FABU en het logo FABU zijn geregistreerde merken (BENELUX merk, inschrijvingsnummer 0934583). Het merk en logo mogen niet gebruikt worden behalve wanneer toelating is gegeven

FABU Kredieten BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de berekeningsprogramma’s op deze website. Deze berekeningsprogramma’s zijn louter informatief en houden geen enkel aanbod in. Het is aan de gebruiker om zich correct te informeren over de marktconforme tarieven.

Beperking aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

FABU KREDIETEN BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

FABU KREDIETEN BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 
FABU KREDIETEN BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

FABU KREDIETEN BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

FABU KREDIETEN BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd m.b.t. FABU Kredieten BV.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De privacyvoorwaarden van Google kan je nalezen via deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

COOKIES .png
Privacy & Cookiebeleid: Investeringen

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt en bepaalde informatie over het gebruik van de site opslaan.

Cookies zijn nuttig omdat websites er apparaten van gebruikers mee kunnen herkennen. Ze worden dan bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die ze herkent. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Type informatie die wij verzamelen en redenen voor verzameling

Cookies helpen ons beter inzicht te krijgen in uw gebruik van onze site, zodat wij onder meer onze websitebezoekers een optimale ervaring kunnen bieden.

Hier volgen enkele voorbeelden van de soorten gegevens die we verzamelen via cookies:

 • Het aantal gebruikers dat onze site bezoekt, de frequentie waarmee de site is bekeken, de bekeken pagina’s, de kliks op de site en de totale duur van het bezoek aan de site;

 • De naam van de website die is bezocht voorafgaand aan onze site;

 • Of u onze site voor de eerste keer bezoekt of niet;

 • Het gebruikte type browser en uw IP-adres, zodat we u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek.


We verzamelen niet uw naam of e-mailadres via cookies.

Daarnaast kunnen wij met cookies het volgende doen:

 • Uw bezoek afstemmen op uw wensen: we kunnen informatie over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze site te verbeteren.

 • Klanttrends analyseren: Wij verzamelen informatie over bezoeken aan onze site en analyseren ze als geheel in geaggregeerde vorm. Dit type onderzoek is gericht op het signaleren van trends bij bezoekers aan onze site en niet op het analyseren van de gegevens van een specifieke bezoeker.

Typen cookies die wij gebruiken

 • Cookies van derden

Sommige derden en gelieerde bedrijven kunnen cookies op uw computer plaatsen en lezen. Met deze cookies kunnen onderdelen of functies van derden op of via de site worden aangeboden. De partijen die deze cookies van derden instellen, kunnen uw apparaat herkennen wanneer hierop onze site wordt bezocht en ook wanneer bepaalde andere websites worden bezocht.

De typen cookies van derden die wij op de site gebruiken, zijn:

 • Analysecookies: Met deze cookies kunnen wij of onze externe analyseproviders statistieken verzamelen (samengevoegd en anoniem) over het gebruik van de site door u en andere bezoekers. Met deze informatie kunnen wij beschikbare functies verbeteren.

Om deze verschillende soorten cookies te weigeren, volgt u de instructies hieronder in de sectie ‘Cookiebeheer’.

Duur van de opslag van cookies op uw apparaat

Permanente cookies

Onze analysecookies en cookies van derden zijn permanente cookies. Hiermee kunnen wij inzicht krijgen in het surfgedrag van bezoekers over een langere periode. Ze kunnen 24 uur, een week of zelfs enkele jaren op uw computer blijven staan, afhankelijk van hun functie. Dit betekent dat deze cookies overleven nadat uw browser is gesloten en kunnen worden gebruikt door onze site om uw computer te herkennen wanneer u uw browser later opnieuw opent.

Cookiebeheer

U kunt beslissen of u cookies accepteert of weigert. Als u cookies wilt weigeren, volgt u de onderstaande instructies:

Alle cookies

U kunt de voorkeur om alle soorten cookies te ontvangen via uw webbrowser beheren.


Aangezien de manier waarop u cookies kunt activeren of uitschakelen per webbrowser varieert, moet u het Help-menu van uw webbrowser raadplegen voor meer informatie over cookievoorkeuren.


U kunt uw browser ook op elk gewenst moment configureren om op de hoogte te worden gesteld van de ontvangst van een cookie, zodat u kunt beslissen of u het wel of niet wilt accepteren.


Cookies lezen in geen geval de gegevens van uw harde schijf en u kunt ze op ieder moment verwijderen van uw computer. Op dit moment is het technisch onmogelijk om uw instellingen te synchroniseren tussen uw browser en uw apparaten (uw computer of uw smartphone). U moet deze instellingen opgeven in alle browsers en op alle apparaten die u momenteel gebruikt en elke keer dat u een nieuwe browser of een nieuw apparaat gebruikt. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt of deactiveert, dit voor alle cookies geldt.

Analysecookies

Om analysecookies uit te schakelen die door onze externe analysepartners worden beheerd, gebruikt u de hierboven beschreven mechanismen voor het uitschakelen van de browser of gebruikt u de door onze analyseproviders gehanteerde afmeldmechanismen voor analyse: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De privacyvoorwaarden van Google kan je nalezen via deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Waarom gebruiken we cookies?

WIX.COM en FABU Kredieten de beheerders van deze website, maken op https://www.juistekredietkeuzes.be/gebruik van drie soorten cookies:

 • essentiële cookies;

 • functionele cookies;

 • analyse cookies.

De beheerder gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

De beheerders gebruiken daarnaast ook "VISITOR ANALYTICS" en "GOOGLE ANALYTICS" voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Deze analysetool is geïnstalleerd op onze eigen servers . Het gaat hier dus om "first party" cookies. Dit wil zeggen dat wij de volledige controle hebben over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Er worden geen gegevens naar een derde partij gestuurd. Bijgevolg kunnen we garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden zal gebruikt worden. Voor het gebruik van deze "first party" cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus allen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

ESSENTIËLE COOKIES

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

mifid fiches.png
Privacy & Cookiebeleid: Investeringen

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png
Privacy & Cookiebeleid: Contact
bottom of page